SHINY WAXทีมงานไชนี่แวกซ์ บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด
เลขที่ 1/7 หมู่ 4 ถ. ท่าทรายพัฒนา ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3488 0281-3 โทรสาร 0 3488 0284
Facebook : Shiny wax
LINE : @shinywax


แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


ชื่อ - นามสกุล

อีเมล์

โทรศัพท์

เรื่อง


ข้อความ